Πρόγραμμα Σπουδών 2013 - 2014

Α Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 -
2. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6
3. Μαθηματικός Λογισμός 4 5 -
4. Γραμμική Άλγεβρα 4 5
5. Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας 4 6
6. Αγγλικά I* 4 2 -

Β Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών 4 6
2. Δομές Δεδομένων 4 6
3. Διακριτά Μαθηματικά 4 6
4. Πιθανότητες 4 6
5. Αγγλικά IΙ* 4 2 -
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Ψηφιακή Οικονομία  4 4 -
2. Ελεύθερη Επιλογή
(Μάθημα από άλλο Tμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου)
4 4  

Γ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Λειτουργικά Συστήματα 4 5
2. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 4 5
3. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 4 5
4. Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή 4 6
5. Στατιστική 4 5
6. Αγγλικά III * 4 2 -
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  4 4 -
2. Θεωρία της Πληροφορίας 4 4
3. Κρυπτογραφία 4 5 -

Δ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Αλγόριθμοι 4 6
2. Βάσεις Δεδομένων Ι 4 5
3. Δίκτυα I 4 6
4. Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα 4 5 -
5. Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία Δεδομένων 4 5
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Θεωρία Υπολογισμού 4 4 -
2. Κοινωνικά και Συνεργατικά Συστήματα 4 4 -

Ε Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Δίκτυα ΙI 4 5
2. Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 4 6
3. Διδακτική της Πληροφορικής I 4 4 -
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Ανάλυση και Σχεδιασμός Π.Σ. 4 5
2. Μαθηματικός Προγραμματισμός 4 5
Α/Α  Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 Ώρες  ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
 1.  Πολυμέσα  4  5
2. Γραφικά με Υπολογιστές 4 5
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας  4 5
2. Κοινωνικά και Νομικά Θέματα των ΤΠΕ 4 5 -
3. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 4 5 -

ΣΤ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Τεχνολογία Λογισμικού 4 6
2. Τεχνητή Νοημοσύνη 4 6
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου 4 6
2. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 4 6
Α/Α  Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 Ώρες  ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
 1.  Πολιτιστική Πληροφορική  4 6
2. Ανάκτηση Πληροφορίας 4 6
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Κατανεμημένα Δικτυοκεντρικά Συστήματα  4 6
2. Αναγνώριση Προτύπων 4 6
3. Μεταγλωττιστές 4 6
4. Πρακτική άσκηση - 6 -

Ζ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Πτυχιακή - 6 -
2. Ηλεκτρονικό Eπιχειρείν 4 6
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Προσομοίωση και Μοντελοποίηση 4 5
2. Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων 4 6
Α/Α  Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 Ώρες  ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
 1.  Γλωσσική Τεχνολογία  4 6
2. Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού & Εικονικοί Κόσμοι 4 5
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Διδακτική της Πληροφορικής II 4 4 -
2. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 4 5 -
3. Λογικός Προγραμματισμός 4 5

Η Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Πτυχιακή - 6 -
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 4 6 -
2. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 4 6 -
Α/Α  Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 Ώρες  ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Σημασιολογικός και Κοινωνικός Ιστός  4 6
2. Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου 4 6
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Απανταχού Υπολογίζειν  4 6
2. Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης 4 6 -
3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 4 6
4. Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων 4 6

Σημειώσεις

Σημείωση 1η *: Η επιτυχία στη γραπτή εξέταση του μαθήματος των Αγγλικών κρίνεται απαραίτητη για την απόκτηση του πτυχίου. Δυνατότητα απαλλαγής από το συγκεκριμένο μάθημα, δίνεται μόνο σε όσους διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο First Certificate in English.
Σημείωση 2η: Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής γραπτή δοκιμασία σε σαράντα έξι (46) μαθήματα (33 μαθήματα υποχρεωτικά και 13 μαθήματα επιλογής), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα των Αγγλικών, σε περίπτωση μη απαλλαγής από αυτά, και χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η Πτυχιακή,  και επίσης απαιτείται η συμπλήρωση 240 μονάδων ECTS συμπεριλαμβανομένων των μονάδων ECTS που αντιστοιχούν στην πτυχιακή εργασία.
Σημείωση 3η: Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ως επιλεγόμενο, ένα υποχρεωτικό μάθημα άλλης κατεύθυνσης επιπλέον των μαθημάτων επιλογής του εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται
Σημείωση 4η: Στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής του Προγράμματος Σπουδών, προβλέπονται και ώρες διδασκαλίας για τα φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα και την εν γένει άσκηση των φοιτητών του Τμήματος
Σημείωση 5η: Οι διδακτικές μονάδες για κάθε μάθημα είναι τέσσερις (4)
Σημείωση 6η: Μόνο στο τρίτο (3ο) και τέταρτο (4ο) έτος σπουδών μπορούν οι φοιτητές να δηλώνουν αριθμό επιλεγομένων μαθημάτων που υπερβαίνει τον καθορισμένο από το Πρόγραμμα Σπουδών
Σημείωση 7η: Οι φοιτητές δε μπορούν να δηλώσουν μαθήματα επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Σημείωση 8η: Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου πρέπει να αντιστοιχούν σε τρεις (3)  ή τέσσερις (4) διδακτικές μονάδες
Σημείωση 9η: Εάν ένας φοιτητής έχει περάσει περισσότερα από τον απαιτούμενο για τη λήψη πτυχίου αριθμό επιλεγομένων μαθημάτων μπορεί μόνο με έγγραφη δήλωση του να καθορίσει τα μαθήματα τα οποία θα κατοχυρώσει.
Σημείωση 10η: Η αντικατάσταση επιλεγόμενου μαθήματος (ανεξάρτητα από την επιτυχή ή μη εξέταση του φοιτητή σε αυτό) μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη δήλωση αντικατάστασης του φοιτητή.
Σημείωση  11η: Οι φοιτητές όλων των εξαμήνων μπορούν με έγγραφη δήλωση να δηλώσουν μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα για επανεξέταση. Η γραμματεία θα κατοχυρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.
Σημείωση  12η: Σημείωση  12η: Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο Πρόγραμμα Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2012 – 2013  είναι οι ακόλουθες:
  1. Το μάθημα «Κοινωνικά και Συνεργατικά Συστήματα» δεν θα διδαχτεί το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
Σημείωση  13η: Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών θεσμοθετείται προαιρετική πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας τριών μηνών. Οι διδακτικές μονάδες για την πρακτική άσκηση είναι έξι (6). Σημειώνεται ότι η δήλωση της πρακτικής άσκησης ως μαθήματος επιλογής προϋποθέτει τη συμπλήρωση 120 μονάδων  ECTS.


Συνημμένο Αρχείο

You are here: Studies Undergraduate Studies Programme of Undergraduate Studies Programme of Undergraduate Studies 2013 - 2014