Κατευθύνσεις ΠΜΣ

Κατεύθυνση: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα

Στόχος της κατεύθυνσης "Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα" του Π.M.Σ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου και η καλλιέργεια κρίσιμων επιδεξιοτήτων στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων. Με την επιλογή των μαθημάτων κατεύθυνσης, επιχειρείται μια διεπιστημονική προσέγγιση στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να διερευνηθεί επαρκώς η συσχέτιση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με την βιώσιμη λειτουργία αλλά και την συνεχή ανάπτυξη των σύγχρονων οργανισμών. Ολοκληρώνοντας την κατεύθυνση «Πληροφοριακά Συστήματα», οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος θα είναι εφοδιασμένοι με θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτικές δεξιότητες, ικανές να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά στις αυξανόμενες ανάγκες των οργανισμών για υλοποίηση αλλά και διαχείριση προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Κατεύθυνση: Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Η κατεύθυνση του "Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες" εστιάζει στην μελέτη τεχνικών και εφαρμογών της επιστήμης της Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τα μαθήματα της κατεύθυνσης, διερευνώνται οι διεπιστημονικές περιοχές που συνδυάζουν τις Νέες Τεχνολογίες με την Κοινωνιολογία, την Γλωσσολογία, την Ψυχολογία, την Γνωστική Επιστήμη, τις Τέχνες, τον Πολιτισμό, την Ιστορία, την Εκπαίδευση. Στην διερεύνηση αυτή, κεντρικός πυρήνας είναι ο Άνθρωπος και στόχος είναι η χρήση των Τεχνολογιών προς όφελος της ανθρώπινης έκφρασης, μάθησης, συνεργασίας και κοινωνικότητας. Ο φοιτητής της κατεύθυνσης αυτής μελετά σύγχρονα ερευνητικά θέματα που αφορούν τη χρήση ΤΠΕ για την ενίσχυση την συνεργατικότητας, της κοινωνικότητας, της διαδικασίας μάθησης αλλά και για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Επιπλέον εξερευνά τον αντίκτυπο που έχουν οι ΤΠΕ στην κοινωνία, το πώς την επηρεάζουν και την διαμορφώνουν.

You are here: Studies Postgraduate Studies Π.Μ.Σ. "Πληροφορική" Specialization