Κριτήρια Επιλογής για το Πρόγραμμα ERASMUS 2015 - 2016

 Κριτήρια Επιλογής φοιτητών για σπουδές στο Πρόγραμμα ERASMUS 2015 - 2016

Η επιλογή των φοιτητών και των αντίστοιχων Πανεπιστημίων υποδοχής γίνεται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο, και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια που θέτει το πρόγραμμα ERASMUS καθώς και με τα εξής υποχρεωτικά κριτήρια, τα οποία έχει θέσει το Τμήμα Πληροφορικής:
  • Απόκτηση τουλάχιστον 40 ECTS μονάδες το πρώτο έτος σπουδών.
  • Κτήση πιστοποιητικού ξένης γλώσσας διδαχής του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου υποδοχής επιπέδου τουλάχιστον Β1.

Μοριοδοτημένα κριτήρια:

  • Μέσος όρος επίδοσης μαθημάτων, πολλαπλασιαζόμενος επί συντελεστή 45 για σπουδές πέντε (5) ετών φοίτησης ή επί συντελεστή 36 για σπουδές τεσσάρων (4) ετών φοίτησης.
  • Σύνολο μονάδων ΕCTS επιτυχώς εξεταζόμενων πολλαπλασιαζόμενος επό συντελεστή 1.
  • Βαθμολογία σε motivation letter στο οποίο δηλώνονται τα κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα και τα αναμενόμενα οφέλη για τον φοιτητή (έως 10 μόρια).

Προτεραιότητα θα δίδεται σε φοιτητές που μετακινούνται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Erasmus.

You are here: Students Students General ERASMUS+ Κριτήρια Επιλογής για το Πρόγραμμα ERASMUS