Πτυχιακή Εργασία

Η εκπόνηση και συγγραφή της Πτυχιακής Εργασίας ισοδυναμεί με δύο μαθήματα επιλογής που το καθένα αντιστοιχεί σε 6 ECTS. Επομένως η Πτυχιακή Εργασία εκτελείται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί συνολικά σε 12 ECTS.

1. Περιγραφή της πτυχιακής εργασίας

Η ΠΕ είναι πρωτότυπη, δηλαδή ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της αποτελούν προσωπική σύνθεση του συγγραφέα της. Σκοπός της ΠΕ είναι να αποδείξει τις ερευνητικές και μεθοδολογικές ικανότητες του φοιτητή καθώς και την εξοικείωσή του με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αυτή εντάσσεται. Το θέμα της ΠΕ αναφέρεται σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα (υποχρεωτικά ή επιλογής αλλά όχι ελεύθερης επιλογής) του εκάστοτε ισχύοντος προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Η έκταση της ΠΕ είναι κατ’ ελάχιστο 70 σελίδες. Η διαπραγμάτευση του θέματος (πρόλογος, εισαγωγή, κύριο σώμα, συμπεράσματα) ανέρχεται τουλάχιστον σε 50 σελίδες, ενώ οι υπόλοιπες 20 σελίδες καλύπτουν τη βιβλιογραφία, τα περιεχόμενα και ενδεχομένως το παράρτημα και τα ευρετήρια. Σημειώνεται πως τυχόν κώδικας που έχει αναπτυχθεί αποτελεί μέρος του παραρτήματος της ΠΕ και όχι του κυρίου μέρους εκτός και αν υπάρχει σαφής αιτιολόγηση.

2. Επιλογή του θέματος και εποπτεία της ΠΕ

Το θέμα της ΠΕ προτείνεται από τον φοιτητή, σε συνεννόηση με έναν από τους διδάσκοντες του Τμήματος ο οποίος θα είναι ο Επιβλέπων της ΠΕ. Η έγκριση του θέματος βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του Επιβλέποντα. Ο τίτλος της πτυχιακής εργασίας είναι στην ελληνική γλώσσα. Ο Επιβλέπων αναλαμβάνει την ευθύνη παρακολούθησης της ΠΕ σε όλο το διάστημα εκπόνησής της. Με την έγκριση του θέματος ορίζονται και άλλα δύο μέλη των διδασκόντων του Τμήματος ως μέλη της Τριμελούς Επιτροπής ΠΕ (το τρίτο μέλος είναι ο Επιβλέπων) για τη συγκεκριμένη ΠΕ. Σε όλες τις Τριμελείς Επιτροπές ΠΕ (αρχείο των οποίων διατηρεί η γραμματεία) θα πρέπει υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον μέλος να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. Εάν ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες στη συνεργασία Επιβλέποντα - φοιτητή, το ζήτημα παραπέμπεται στην Τριμελή Επιτροπή ΠΕ.

3. Διαδικασία εκπόνησης της ΠΕ

Κάθε φοιτητής μπορεί να αρχίσει την εκπόνηση της ΠΕ από την έναρξη του Ζ' εξαμήνου των σπουδών του. Ο φοιτητής επιλέγει το θέμα της ΠΕ και τον Επιβλέποντα. Στη συνέχεια έρχεται σε συνεννόηση με τον Επιβλέποντα, ο οποίος θα προβεί στην τελική διατύπωση και έγκριση του θέματος και στην αποδοχή της επίβλεψης της ΠΕ ή στην πρόταση νέου θέματος. Αφού προσδιορισθεί (α) το θέμα της ΠΕ, (β) ο Επιβλέπων και (γ) τα λοιπά δύο μέλη της Τριμελούς Επιτροπής ΠΕ, ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος αναφέροντας το Θέμα, τον Επιβλέποντα και τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής ΠΕ, η οποία εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 1.10 έως 15.11 κάθε έτους. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκτός των παραπάνω προθεσμιών δεν γίνονται δεκτές.

Μετά την κατοχύρωση του θέματος αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο μετά από αιτιολόγηση του φοιτητή, έγκριση του Επιβλέποντα και αίτηση στη γραμματεία. Η αίτηση αυτή προωθείται προς έγκριση στη Γ.Σ. του Τμήματος δίχως άλλη επίπτωση. Αλλαγή του Επιβλέποντα μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του φοιτητή για σοβαρό λόγο. Η αίτηση απευθύνεται στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μέσω Γραμματείας. Τυχόν αλλαγή στο πρόσωπο του Επιβλέποντα υποχρεώνει τον φοιτητή να ακολουθήσει και πάλι την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό διαδικασία για την εκπόνηση ΠΕ (δηλαδή, νέα αίτηση τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά).

Η συνεργασία φοιτητή και Επιβλέποντα γίνεται με διαδοχικές συναντήσεις. Στις πρώτες συναντήσεις προσδιορίζεται το υλικό στο οποίο θα στηριχθεί η εργασία, καθορίζεται η μεθοδολογία της και παραδίδεται στον Επιβλέποντα ένα διάγραμμα της ΠΕ.

Στη συνέχεια, ο Επιβλέπων δίνει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση της ΠΕ. Στις επόμενες συναντήσεις ο ρόλος του Επιβλέποντα αναφέρεται στον έλεγχο της πορείας υλοποίησης της ΠΕ, και στην επισήμανση τυχόν αδυναμιών. Όταν η εργασία αποκτήσει την πρώτη ολοκληρωμένη μορφή της υποβάλλεται για ανάγνωση και σχολιασμό στον Επιβλέποντα. Ο φοιτητής στη βάση των σχολίων του Επιβλέποντα βελτιώνει την ΠΕ και καταθέτει το τελικό κείμενο.

Ο Επιβλέπων δίνει στον φοιτητή την άδεια να υποστηρίξει την ΠΕ εάν κρίνει ότι πως έχουν επιτευχθεί οι στόχοι αυτής. Στην αντίθετη περίπτωση επιστρέφει στον φοιτητή την εργασία για βελτίωση. Όταν ο φοιτητής λάβει την άδεια να υποστηρίξει την εργασία του παραδίδει από ένα αντίτυπο αυτής στα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής ΠΕ.

4. Μορφή ΠΕ

Η ΠΕ είναι εκτυπωμένη σε χαρτί Α4. Η τυπωμένη επιφάνεια κάθε σελίδας περιλαμβάνει περίπου 500 λέξεις ή 3000 χαρακτήρες. Παράδειγμα της ακριβούς μορφοποίησης της ΠΕ είναι αναρτημένο στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Τμήματος στο Διαδίκτυο σε ηλεκτρονική μορφή. Ενδεικτικά αναφέρεται πως το κυρίως κείμενο περιλαμβάνει περίπου 25.000 λέξεις ή 150.000 χαρακτήρες ενώ η δομή της ΠΕ έχει ως εξής: (α) λευκή σελίδα, (β) σελίδα τίτλου, (γ) πρόλογος, (δ) εισαγωγή, ε) κύριο σώμα, (στ) συμπεράσματα, (ζ) παράρτημα (μη υποχρεωτικό), (η) βιβλιογραφία, (θ) ευρετήρια (μη υποχρεωτικό), (ι) περιεχόμενα, (ια) λευκή σελίδα. Η ΠΕ γράφεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, ενώ προαιρετικά μπορεί να περιλαμβάνει σύντομη περίληψη στην αγγλική γλώσσα. Το κείμενο της ΠΕ παραδίδεται στην τελική του μορφή, υποχρεωτικά,  σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Η/Υ) τόσο πηγαίου χαρακτήρα (π.χ., word document, latex files) όσο και τελικής μορφής (π.χ., pdf ή ps αρχείο) καθώς και το όποιο λογισμικό αναπτύχθηκε σε πηγαίο κώδικα.

5. Υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας

Η υποστήριξη της ΠΕ γίνεται μετά από άδεια του Επιβλέποντα ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής ΠΕ. Ο φοιτητής παρουσιάζει την εργασία του και απαντά σε ερωτήσεις. Η υποστήριξη της ΠΕ ορίζεται κατά προτίμηση στον μήνα πριν την επόμενη εξεταστική περίοδο ή και κατά τη διάρκεια αυτής. Στο τέλος της υποστήριξης τα τρία μέλη της Επιτροπής βαθμολογούν την ΠΕ. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας ανακοινώνεται αμέσως στον υποψήφιο και κοινοποιείται εγγράφως στη Γραμματεία. Ο βαθμός κατοχυρώνεται με αίτηση του φοιτητή στη γραμματεία κατά την οποία προσκομίζει βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη πως έχει παραδώσει αντίγραφο της ΠΕ υπογεγραμμένο από την Τριμελή Επιτροπή ΠΕ.

Η Βιβλιοθήκη τηρεί αλφαβητικούς καταλόγους συγγραφέων και θεμάτων ΠΕ που έχουν υποστηριχθεί. Οι ΠΕ δεν δανείζονται αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός της Βιβλιοθήκης. Φωτοαντίγραφα μέρους ή συνόλου ΠΕ γίνονται μόνο μετά από έγγραφη άδεια του συγγραφέα.

Βρίσκεστε εδώ: Σπουδές Προπτυχιακές Σπουδές Πτυχιακή Εργασία