Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 2015 - 2016

 Α Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 -
2. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6
3. Μαθηματικός Λογισμός 4 6 -
4. Γραμμική Άλγεβρα 4 6
5. Πληροφορική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 4 6

Β Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών 4 6
2. Δομές Δεδομένων 4 6
3. Διακριτά Μαθηματικά 4 6
4. Πιθανότητες 4 6
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  4 4 -
2. Ελεύθερη Επιλογή
(Μάθημα από άλλο Tμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου)
4 4  

Γ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Διδακτική της Πληροφορικής 4 4 -
2. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 4 6
3. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 4 6
4. Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή 4 6
5. Στατιστική 4 6
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Θεωρία της Πληροφορίας 4 4
2. Κρυπτογραφία 4 4 -

Δ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Αλγόριθμοι 4 6
2. Βάσεις Δεδομένων Ι 4 6
3. Δίκτυα I 4 6
4. Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα 4 6
5. Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία Δεδομένων 4 6
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Θεωρία Υπολογισμού 4 4 -
2. Κινητά και Κοινωνικά Μέσα 4 4 -

Ε Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Δίκτυα ΙI 4 6
2. Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 4 6
1. Λειτουργικά Συστήματα 4 6
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Ανάλυση και Σχεδιασμός Π.Σ. 4 5
2. Μαθηματικός Προγραμματισμός 4 5
Α/Α  Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 Ώρες  ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
 1.  Πολυμέσα 4 5
2. Γραφικά με Υπολογιστές 4 5
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 4 4
2. Πολιτικές και Τεχνολογίες Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας 4 4 -
3. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 4 4 -
4. Μοντέλα Κβαντικού και Μοριακού Υπολογισμού 4 4 -

ΣΤ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Τεχνολογία Λογισμικού 4 6
2. Τεχνητή Νοημοσύνη 4 6
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Τεχνολογίες Διαδικτύου 4 5
2. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 4 5
Α/Α  Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 Ώρες  ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
 1. Αναγνώριση Προτύπων 4 5
2. Ανάκτηση Πληροφορίας 4 5
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Κατανεμημένα Δικτυοκεντρικά Συστήματα 4 4
2. Ειδικά Θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών 4 4
3. Μεταγλωττιστές 4 4
4. Πρακτική άσκηση - 4 -

Ζ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Πτυχιακή - 6 -
2. Ηλεκτρονικό Eπιχειρείν 4 6
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Προσομοίωση και Μοντελοποίηση 4 5
2. Πληροφοριακά Συστήματα και Εφοδιαστική Αλυσίδα 4 5
Α/Α  Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 Ώρες  ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
 1.  Γλωσσική Τεχνολογία 4 5
2. Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού & Εικονικοί Κόσμοι 4 5
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Κοινωνικά και Νομικά Θέματα των ΤΠΕ 4 4 -
2. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 4 4 -
3. Λογικός Προγραμματισμός 4 4
4. Αναπαράσταση Πληροφοριών και Γνώσης 4 4 -
5. Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων στο Διαδίκτυο 4 4 -

Η Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Πτυχιακή - 6 -
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 4 5 -
2. Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 4 5 -
Α/Α  Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 Ώρες  ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Σημασιολογικός και Κοινωνικός Ιστός  4 5
2. Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου 4 5
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων 4 4 -
2. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 4 4
3. Παράλληλος Προγραμματισμός 4 4

Σημειώσεις

Σημείωση 1η *: Προϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου είναι η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται με κατάθεση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 ή άλλου αντίστοιχου, ή με βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίων Αγγλικής γλώσσας.
Σημείωση 2η: Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής συγγραφή της Πτυχιακής εργασίας, η επιτυχής γραπτή δοκιμασία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και σε τόσα μαθήματα επιλογής όσα χρειάζονται ώστε το άθροισμα των ECTS των υποχρεωτικών μαθημάτων, των ECTS των μαθημάτων επιλογής, και των ECTS που αντιστοιχούν στην πτυχιακή εργασία, να είναι τουλάχιστον 240 ECTS. Τα προσφερόμενα μαθήματα, όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος.
Σημείωση 3η: Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ως επιλεγόμενο, ένα υποχρεωτικό μάθημα άλλης κατεύθυνσης επιπλέον των μαθημάτων επιλογής του εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται.
Σημείωση 4η: Στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής του Προγράμματος Σπουδών, προβλέπονται και ώρες διδασκαλίας για τα φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα και την εν γένει άσκηση των φοιτητών του Τμήματος
Σημείωση 5η: Οι διδακτικές μονάδες για κάθε μάθημα είναι τέσσερις (4)
Σημείωση 6η: Μόνο στο τρίτο (3ο) και τέταρτο (4ο) έτος σπουδών μπορούν οι φοιτητές να δηλώνουν αριθμό επιλεγομένων μαθημάτων που υπερβαίνει τον καθορισμένο από το Πρόγραμμα Σπουδών
Σημείωση 7η: Οι φοιτητές δε μπορούν να δηλώσουν μαθήματα επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Σημείωση 8η: Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου πρέπει να αντιστοιχούν σε τρεις (3) ή τέσσερις (4) διδακτικές μονάδες
Σημείωση 9η: Εάν ένας φοιτητής έχει περάσει περισσότερα από τον απαιτούμενο για τη λήψη πτυχίου αριθμό επιλεγομένων μαθημάτων μπορεί μόνο με έγγραφη δήλωσή του να καθορίσει τα μαθήματα τα οποία θα κατοχυρώσει.
Σημείωση 10η: Η αντικατάσταση επιλεγόμενου μαθήματος (ανεξάρτητα από την επιτυχή ή μη εξέταση του φοιτητή σε αυτό) μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη δήλωση αντικατάστασης του φοιτητή.
Σημείωση  11η: Οι φοιτητές όλων των εξαμήνων μπορούν με έγγραφη δήλωση ναδηλώσουν μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα για επανεξέταση. Η γραμματεία θα κατοχυρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.
Σημείωση  12η:

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο Πρόγραμμα Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015 (όπως ίσχυσε με την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του η οποία εγκρίθηκε από την 5η ΠΓΣ στις 18-2-2015 και από την 6η Κοσμητεία στις 11-3-2015) είναι οι ακόλουθες:

 1. Το μάθημα «Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας του Α’ εξαμ. μετονομάζεται σε «Πληροφορική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες».
 2. Το μάθημα «Κοινωνικά και Συνεργατικά Συστήματα» του Δ’ εξαμ. μετονομάζεται σε «Κινητά και Κοινωνικά Μέσα».
 3. Το μάθημα «Πολιτικές και Τεχνολογίες Ιδιωτικότητας» μετονομάζεται σε «Πολιτικές και Τεχνολογίες Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας».
 4. Δημιουργείται καινούριο μάθημα με τίτλο «Μοντέλα Κβαντικού και Μοριακού Υπολογισμού» ως μάθημα επιλογής στο Ε’ εξάμ.
 5. Το μάθημα «Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου» του Στ’ εξαμ. μετονομάζεται σε «Τεχνολογίες Διαδικτύου».
 6. Το μάθημα «Πολιτιστική Πληροφορική» του Στ’ εξαμ. καταργείται.
 7. Το μάθημα επιλογής «Αναγνώριση Προτύπων» του Στ’ εξαμ. μετακινείται και γίνεται Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης του ίδιου (Στ’) εξαμ. στην Κατεύθυνση Πληροφορική-Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.
 8. Δημιουργείται καινούριο μάθημα επιλογής «Ειδικά Θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών» του Στ’ εξαμ.
 9. Το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων» του Ζ’ εξαμ. μετονομάζεται σε «Πληροφοριακά Συστήματα και Εφοδιαστικές Αλυσίδες».
 10. Το μάθημα «Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων» του Η’ εξαμ. μετονομάζεται σε «Παράλληλος Προγραμματισμός».
 11. Το μάθημα «Aπανταχού Υπολογίζειν» του Η’ εξαμ. καταργείται.
Σημείωση  13η: Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική, συνολικής διάρκειας τριών μηνών. Οι διδακτικές μονάδες για την πρακτική άσκηση είναι έξι (6). Σημειώνεται ότι η δήλωση της πρακτικής άσκησης ως μαθήματος επιλογής προϋποθέτει τη συμπλήρωση 120 μονάδων ECTS.


Συνημμένο Αρχείο

Βρίσκεστε εδώ: Σπουδές Προπτυχιακές Σπουδές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Προγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 2015 - 2016