Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 2014 - 2015 - Ορθή Επανάληψη

Α Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 -
2. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6
3. Μαθηματικός Λογισμός 4 6 -
4. Γραμμική Άλγεβρα 4 6
5. Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας 4 6

Β Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών 4 6
2. Δομές Δεδομένων 4 6
3. Διακριτά Μαθηματικά 4 6
4. Πιθανότητες 4 6
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  4 4 -
2. Ελεύθερη Επιλογή
(Μάθημα από άλλο Tμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου)
4 4  

Γ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Διδακτική της Πληροφορικής 4 4 -
2. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 4 6
3. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 4 6
4. Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή 4 6
5. Στατιστική 4 6
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Θεωρία της Πληροφορίας 4 4
2. Κρυπτογραφία 4 4 -

Δ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Αλγόριθμοι 4 6
2. Βάσεις Δεδομένων Ι 4 6
3. Δίκτυα I 4 6
4. Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα 4 6
5. Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία Δεδομένων 4 6
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Θεωρία Υπολογισμού 4 4 -
2. Κοινωνικά και Συνεργατικά Συστήματα 4 4 -

Ε Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Δίκτυα ΙI 4 6
2. Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 4 6
1. Λειτουργικά Συστήματα 4 6
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Ανάλυση και Σχεδιασμός Π.Σ. 4 5
2. Μαθηματικός Προγραμματισμός 4 5
Α/Α  Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 Ώρες  ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
 1.  Πολυμέσα 4 5
2. Γραφικά με Υπολογιστές 4 5
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 4 4
2. Πολιτικές και Τεχνολογίες Ιδιωτικότητας 4 4 -
3. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 4 4 -

ΣΤ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Τεχνολογία Λογισμικού 4 6
2. Τεχνητή Νοημοσύνη 4 6
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου 4 5
2. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 4 5
Α/Α  Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 Ώρες  ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
 1.  Πολιτιστική Πληροφορική 4 5
2. Ανάκτηση Πληροφορίας 4 5
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Κατανεμημένα Δικτυοκεντρικά Συστήματα 4 4
2. Αναγνώριση Προτύπων 4 4
3. Μεταγλωττιστές 4 4
4. Πρακτική άσκηση - 4 -

Ζ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Πτυχιακή - 6 -
2. Ηλεκτρονικό Eπιχειρείν 4 6
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Προσομοίωση και Μοντελοποίηση 4 5
2. Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων 4 5
Α/Α  Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 Ώρες  ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
 1.  Γλωσσική Τεχνολογία 4 5
2. Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού & Εικονικοί Κόσμοι 4 5
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Κοινωνικά και Νομικά Θέματα των ΤΠΕ 4 4 -
2. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 4 4 -
3. Λογικός Προγραμματισμός 4 4
4. Αναπαράσταση Πληροφοριών και Γνώσης 4 4 -
5. Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων στο Διαδίκτυο 4 4 2Ε - 2Φ

Η Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Πτυχιακή - 6 -
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 4 5 -
2. Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 4 5 -
Α/Α  Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 Ώρες  ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Σημασιολογικός και Κοινωνικός Ιστός  4 5
2. Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου 4 5
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο - Φροντιστήριο
1. Απανταχού Υπολογίζειν  4 4
2. Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης 4 4 -
3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 4 4
4. Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων 4 4

Σημειώσεις

Σημείωση 1η *: Προϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου είναι η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται με κατάθεση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 ή άλλου αντίστοιχου, ή με βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίων Αγγλικής γλώσσας.
Σημείωση 2η: Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής συγγραφή της Πτυχιακής εργασίας, η επιτυχής γραπτή δοκιμασία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και σε τόσα μαθήματα επιλογής όσα χρειάζονται ώστε το άθροισμα των ECTS των υποχρεωτικών μαθημάτων, των ECTS των μαθημάτων επιλογής, και των ECTS που αντιστοιχούν στην πτυχιακή εργασία, να είναι τουλάχιστον 240 ECTS. Τα προσφερόμενα μαθήματα, όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος.
Σημείωση 3η: Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ως επιλεγόμενο, ένα υποχρεωτικό μάθημα άλλης κατεύθυνσης επιπλέον των μαθημάτων επιλογής του εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται.
Σημείωση 4η: Στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής του Προγράμματος Σπουδών, προβλέπονται και ώρες διδασκαλίας για τα φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα και την εν γένει άσκηση των φοιτητών του Τμήματος
Σημείωση 5η: Οι διδακτικές μονάδες για κάθε μάθημα είναι τέσσερις (4)
Σημείωση 6η: Μόνο στο τρίτο (3ο) και τέταρτο (4ο) έτος σπουδών μπορούν οι φοιτητές να δηλώνουν αριθμό επιλεγομένων μαθημάτων που υπερβαίνει τον καθορισμένο από το Πρόγραμμα Σπουδών
Σημείωση 7η: Οι φοιτητές δε μπορούν να δηλώσουν μαθήματα επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Σημείωση 8η: Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου πρέπει να αντιστοιχούν σε τρεις (3) ή τέσσερις (4) διδακτικές μονάδες
Σημείωση 9η: Εάν ένας φοιτητής έχει περάσει περισσότερα από τον απαιτούμενο για τη λήψη πτυχίου αριθμό επιλεγομένων μαθημάτων μπορεί μόνο με έγγραφη δήλωσή του να καθορίσει τα μαθήματα τα οποία θα κατοχυρώσει.
Σημείωση 10η: Η αντικατάσταση επιλεγόμενου μαθήματος (ανεξάρτητα από την επιτυχή ή μη εξέταση του φοιτητή σε αυτό) μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη δήλωση αντικατάστασης του φοιτητή.
Σημείωση  11η: Οι φοιτητές όλων των εξαμήνων μπορούν με έγγραφη δήλωση ναδηλώσουν μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα για επανεξέταση. Η γραμματεία θα κατοχυρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.
Σημείωση  12η:

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο Πρόγραμμα Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014  είναι οι ακόλουθες:

 1. Το μάθημα «Ψηφιακή Οικονομία» καταργείται από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
 2. Το μάθημα «Λειτουργικά Συστήματα» μεταφέρεται από το Γ΄ εξάμηνο στο Ε΄ εξάμηνο.
 3. Το μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής Ι» μετονομάζεται σε «Διδακτική της Πληροφορικής» και μεταφέρεται από το Ε΄ εξάμηνο στο Γ΄ εξάμηνο.
 4. Προστίθεται το μάθημα «Πολιτικές και Τεχνολογίες Ιδιωτικότητας» στο Ε΄ εξάμηνο.
 5. Το μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ» καταργείται από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
 6. Το μάθημα «Κοινωνικά και Νομικά Θέματα των ΤΠΕ » μεταφέρεται από το Ε΄ εξάμηνο στο Ζ΄ εξάμηνο.
 7. Προστίθεται το μάθημα «Αναπαράσταση Πληροφοριών και Γνώσης» στο Ζ΄ εξάμηνο.
 8. Προστίθεται το μάθημα «Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων» στο Ζ΄ εξάμηνο.
 9. Το μάθημα «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων» μετονομάζεται σε «Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων»
 10. Το μάθημα «Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης» μετονομάζεται σε «Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων»
 11. Το μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» μεταφέρεται από το Γ΄ εξάμηνο στο Β΄ εξάμηνο.
 12. Όλα τα μαθήματα Κορμού έχουν πλέον 6 ECTS με εξαίρεση την «Διδακτική της Πληροφορικής» που παραμένει στις 4 ECTS.
 13. Όλα τα μαθήματα Κατεύθυνσης έχουν πλέον 5 ECTS.
 14. Όλα τα μαθήματα Επιλογής έχουν πλέον 4 ECTS.
 15. Τα μαθήματα Αγγλικά Ι, ΙΙ και ΙΙΙ καταργούνται ως μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Διατηρείται ως προϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (βλ. Σημείωση 1η)
Σημείωση  13η: Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική, συνολικής διάρκειας τριών μηνών. Οι διδακτικές μονάδες για την πρακτική άσκηση είναι έξι (6). Σημειώνεται ότι η δήλωση της πρακτικής άσκησης ως μαθήματος επιλογής προϋποθέτει τη συμπλήρωση 120 μονάδων ECTS.
Σημείωση  14η: Οι αλλαγές που αφορούν τα μαθήματα των Αγγλικών, όπως και οι αλλαγές στις μονάδες ECTS των μαθημάτων, ισχύουν για όλους τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και μετά έως και το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.


Συνημμένο Αρχείο

Βρίσκεστε εδώ: Σπουδές Προπτυχιακές Σπουδές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Προγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 2014 - 2015