Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών και Ασφάλειας Συστημάτων (CNSECLab)

Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών και Ασφάλειας Συστημάτων (CNSECLab)

Το εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών και Ασφάλειας Συστημάτων του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου εξυπηρετεί σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τις βασικές διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής, καθώς και των άλλων τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε θέματα που σχετίζονται με τον ευρύτερο επιστημονικό χώρο των Δικτύων Επικοινωνιών  και της Ασφάλειας Συστημάτων και Δικτύων.

Ειδικότερα, οι καλυπτόμενες ερευνητικές ανάγκες στον τομέα των Δικτύων αφορούν σε ασύρματα δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων, αυτόνομα δίκτυα, κινητά δίκτυα, κατά περίπτωση δίκτυα, ομότιμα δίκτυα, ανάλυση απόδοσης δικτύων, αρχιτεκτονική δικτύων κ.ά. Οι καλυπτόμενες ανάγκες στον ερευνητικό τομέα της Ασφάλειας Συστημάτων και Δικτύων αφορούν στην ανίχνευση και αντιμετώπιση μολυσματικού λογισμικού, ασφάλεια και ιδιωτικότητα διαδικτυακών συναλλαγών, εδραίωση και διαχείριση κλειδιού σε κατανεμημένα συστήματα, ασφάλεια και ιδιωτικότητα σε ασύρματες και κινητές επικοινωνίες κ.α.

Οι καλυπτόμενες ερευνητικές ανάγκες αφορούν επίσης στην παραγωγή νέων γνώσεων μέσω της υποστήριξης και υποβολής επιστημονικών εργασιών, στην υποστήριξη του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, στην υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, στην ανάληψη και υλοποίηση έργων που αφορούν ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιστημονικά/ ερευνητικά/τεχνικά προγράμματα.

Οι υποστηριζόμενες διδακτικές ανάγκες στους προαναφερόμενους τομείς αφορούν επίσης σε: διδασκαλία των μαθημάτων του Τμήματος τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, υποστήριξη πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, φροντιστήρια μαθημάτων, σεμινάρια, συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού.

Οι στόχοι του εργαστηρίου επίσης εστιάζονται στη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, στα επιστημονικά πεδία των δικτύων επικοινωνιών και ασφάλειας συστημάτων και δικτύων, καθώς και στην πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

Τέλος το εργαστήριο προσβλέπει στη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά ή αλλοδαπά, ή άλλους φορείς αναγνωρισμένου κύρους στον τομέα της εξειδίκευσής τους, για την υλοποίηση προγραμμάτων, την παραγωγή και εφαρμογή νέας τεχνογνωσίας, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Δικτύων Επικοινωνιών και Ασφάλειας Συστημάτων: http://di.ionio.gr/cnsec/

GREENLab

Πράσινο ΕργαστήριοΣτα πλαίσια του συγκεκριμένου εργαστηρίου λαμβάνει χώρα και μια πρωτοβουλία δράσεων με τον τίτλο "Πράσινο Εργαστήριο" που αφορά δράσεις του Τμήματος σχετικές με το περιβάλλον. Πρόκειται για τις λεγόμενες "Πράσινες Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής" (Green ICT).  Στην ιστοσελίδα του Πράσινου Εργαστηρίου υπάρχουν αναρτημένες οι σχετικές πληροφορίες για τις δράσεις του.

Βρίσκεστε εδώ: Έρευνα Εργαστήρια Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών και Ασφάλειας Συστημάτων (CNSECLab)